Integritetspolicy SSG

Dataansvar

 • Vi tar ditt dataskydd på allvar
 • Kontaktuppgifter
 • Vi säkerställer rättvis och transparent databehandling

Läs mer om dataansvar här:

Vi tar ditt dataskydd på allvar
Vi behandlar personuppgifter och har därför antagit denna integritetsskyddspolicy, som beskriver hur vi behandlar dina uppgifter.

Kontaktuppgifter
SSG A/S är personuppgiftsansvarig och vi ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagen.

Kontaktperson: IT-direktör Jesper Sandholt
Adress: Knapholm 4
CVR: 19 44 08 34
Telefon nr: +45 70 15 38 00
Mail: mail@ssg.dk (på begäran via e-post, vänligen ange "GDPR" i ämnesfältet)
Webbsida: www.ssg.dk

Vi säkerställer rättvis och transparent databehandling
När vi ber dig att förse oss med dina personuppgifter, kommer vi att informera dig om vilka uppgifter vi behandlar om dig och i vilket syfte. Du kommer att informeras vid tidpunkten för insamlingen av dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

 • Vi använder den här typen av data om dig
 • Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål
 • Vi behandlar endast relevanta personuppgifter
 • Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter
 • Vi kontrollerar och uppdaterar dina personuppgifter
 • Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre behövs
 • Vi erhåller ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter
 • Vi kommer inte att lämna dina personuppgifter vidare utan ditt medgivande

Läs mer om behandlingen av personuppgifter här:

Vi använder denna typ av data om dig
Vi använder data om dig för att göra vår service bättre och säkerställa kvalitet i våra produkter och tjänster samt i vår kontakt med dig.

De uppgifter vi använder omfattar:

Allmänna personuppgifter

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för vissa ändamål
Vi samlar in och lagrar dina uppgifter för vissa ändamål eller för andra legitima affärsändamål. Det sker när vi har behov för att:

Vi behandlar endast relevanta personuppgifter
Vi behandlar endast uppgifter om dig som är relevanta och nödvändiga i förhållande till de syften som definieras ovan. Syftet är avgörande för vilken typ av data om dig som är relevant för oss. Detsamma gäller omfattningen av de personuppgifter vi använder. Vi använder till exempel inte mer data än vad vi behöver för det specifika ändamålet.

Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter
Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra fastställda syften. Dessutom kan det vara fastställt i lag vilken typ av uppgifter som är nödvändiga för att samla in och lagra för vår verksamhet. Typen och omfattningen av de personuppgifter vi behandlar kan också vara nödvändiga för att uppfylla ett avtal eller annan rättslig förpliktelse.

Vi kontrollerar och uppdaterar dina personuppgifter
Vi verifierar att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Vi ser också till att uppdatera dina personuppgifter kontinuerligt.

Eftersom vår service förlitar sig på att dina uppgifter är korrekta och aktuella, ber vi dig att förse oss med relevanta ändringar av dina uppgifter. Du kan använda kontaktinformationen ovan för att meddela oss om dina ändringar.

Vi raderar dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt
Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga i förhållande till syftet med insamlingen, bearbetning och lagring av dina uppgifter.

Vi erhåller ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter
Vi erhåller ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan, om vi inte har en laglig grund för att erhålla dem. Vi informerar dig om en sådan grund och om vårt legitima intresse av att behandla dina personuppgifter.

Ditt medgivande är frivilligt och du kan ta det tillbaka när som helst genom att kontakta oss. Vänligen använd kontaktuppgifterna ovan för mer information.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter utan ditt medgivande
Om vi lämnar ut dina personuppgifter till samarbetspartners och aktörer, inklusive för användning i marknadsföring, erhåller vi ditt samtycke och informerar om vad dina uppgifter kommer att användas till. Du kan när som helst invända mot denna form av utlämnande, och du kan också avstå från alla önskemål i marknadsföringssyfte i kundregistret.

Vi kommer inte att inhämta ditt samtycke om vi är juridiskt skyldiga att lämna ut dina personuppgifter, till exempel som en del av rapporteringen till en myndighet.

Säkerhet

 • Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler för informationssäkerhet

Läs mer om säkerhet här:

Vi skyddar dina personuppgifter och har interna regler för informationssäkerhet
Vi har antagit interna regler om informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter från att förstöras, förloras eller obehörigt avslöjande och mot obehörig åtkomst eller kännedom om dem.

Användning av cookies

 • Cookies, syfte och relevans
 • Vi erhåller ditt medgivande

Läs mer om att använda cookies här:

Cookies, syfte och relevans
Om vi använder cookies kommer du att informeras om användningen och syftet med att samla in data via cookies.

Vi erhåller ditt medgivande
Innan vi lägger in cookies på din utrustning, kommer att be om ditt medgivande. Nödvändiga cookies för att säkerställa funktionalitet och inställningar kan dock användas utan ditt medgivande.

Du hittar mer information på vår webbsida om hur vi använder cookies och hur du kan ta bort eller avvisa dem. Om du vill återkalla ditt samtycke, se instruktionerna i vår cookiepolicy.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller raderade
 • Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter

Läs mer om dina rättigheter här:

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att när som helst få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, varifrån de kommer och vad vi använder dem till. Du kan också ta reda på hur länge vi behåller dina personuppgifter och vem som tar emot data om dig, i den utsträckning som vi lämnar ut uppgifter i Sverige och utomlands.

Om du begär det kan vi informera dig om de uppgifter vi behandlar om dig. Åtkomsten kan dock begränsas av sekretesskäl, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter.

Du kan använda dina rättigheter genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns högst upp.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller raderade
Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du måste kontakta oss och informera oss om felaktigheter och hur de kan korrigeras.

I vissa fall kommer vi att ha en skyldighet att radera dina personuppgifter. Detta gäller till exempel om du återkallar ditt samtycke. Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till ändamålet för vilket vi erhållit det, kan du be att det raderas. Du kan också kontakta oss om du tror att dina personuppgifter kommer att behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga skyldigheter.

När du kontaktar oss med en begäran om att korrigera eller radera dina personuppgifter, kommer vi att kontrollera om villkoren är uppfyllda och i så fall kommer vi att genomföra ändringar eller radering så snart som möjligt.

På begäran via e-post, vänligen ang i ämnesfältet typ "GDPR"

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot vårt utlämnande av dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan använda kontaktinformationen högst upp för att skicka en invändning. Om din invändning är berättigad, kommer vi att se till att avbryta behandlingen av dina personuppgifter.