Har du för höga värden av radon?

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att säkerställa att det svenska nationella miljömålet om radon som säger att år 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför skall det säkerställas att: - radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m³ luft.

Vad är radon?
Radon är en radioaktiv gas som är osynlig för ögat och helt luktfri. I inomhusluften är radon en stor hälsorisk och orsakar ett stort antal lungcancerfall varje år i Sverige. Enligt WHO är inomhusradon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
I budgetpropositionen för 2018 satsar regeringen medel för att minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder. För 2018 avsätts 34 miljoner kronor och åren 2019–2021 avsätts 72 miljoner kronor årligen. Pengarna i satsningen på radonsaneringen ska användas för att sprida kunskap och för att ge ekonomiskt stöd till hushåll som behöver radonsanera sina bostäder.
Åtgärder
För att säkerställa att man inte har skadliga nivåer av radon i boendemiljön krävs att man i första steget utför en radonmätning. Visar mätningen låga halter med radon har man säkerställt och dokumenterat ett tryggt boende från förhöjda halter med radon i inomhusluften. Visar mätningen däremot värden över gränsvärdet 200 Bq/m3 så bör en radonutredning utföras med efterföljande saneringsåtgärd med rätt metoder och material.

Eftersom det finns många faktorer som påverkar radonbilden så är det viktigt att radonmätningar utförs i alla bostäder – för att varje hus är unikt. Mätningen ger svar på vilka fastigheter som har förhöjda halter, men även ett kvitto på att halterna är på godkända nivåer i de hus som ligger under gränsvärdet.

Vi på Corvara har lång erfarenhet av att arbeta med radonfrågor.  Vi utreder, gör riskbedömning och erbjuder kostnadseffektiva lösningar. Vi erbjuder hjälp med att projektera och utföra åtgärder för att minska halterna till acceptabla nivåer.

Kontakta våra specialister inom radonutredningar

Mathias Linsved
Tel: 036-120 714
E-post: mathias.linsved@corvara.se

Inge Klasson
Tel: 072- 57 55 303
E-post: inge. klasson@corvara.se

Corvara
Oskarshallsgatan 14
553 03 Jönköping